LEDNINGSSYSTEM

Markmiljö i Jönköping arbetar enligt de krav som ställs i ISO 9001, ISO 14001 samt 45001 (arbetsmiljö). För att stärka vårt miljöarbete är vi dessutom miljödiplomerade av Jönköpings kommun. .

Systemet är kvalitetssäkrat inom ramen för Svensk Miljöbas. Vi försöker hela tiden minska företagets miljöpåverkan genom att hitta hållbara lösningar som når upp till de krav som våra kunder och samhället ställer på oss.

Vi strävar inte bara efter att uppfylla de kraven som ställs på oss. Vi har egna krav på oss själva, att alltid uppnå minsta möjliga miljöpåverkan. Vi vill vara ledande i hållbar utveckling

VÅR VERKSAMHETSPOLICY

Kvalitet

Våra uppdrag utförs i enlighet med avtalet och planeringen. Som stöd i arbetet finns krav och hjälpmedel i vårt ledningssystem. Vi dokumenterar eventuella problem och avvikelser som uppstår under arbetet.

För att kunden skall vara säker på att vi även utfört det ”osynliga” grundarbetet, fotas detta för att sedan kunna redovisas.

Vi förbättrar oss ständigt genom utbildning och utveckling för alla medarbetare. Våra tjänster utvecklas och förbättras i vår strävan mot hög kvalitet.

Miljö

  • Materialförbrukning, inköp och leveranser planeras till våra projekt för att minska på transporterna och resursförbrukningen.
  • Med tekniska hjälpmedel ska vi effektivisera vårt grävande och minimera onödig hantering av schaktmassor och där tillkommande transporter. Uppkommet avfall sorteras och hanteras tillsammans med våra avfallsentreprenörer.
  • Vi ökar hela tiden kraven på miljöprestanda i de maskiner och lastbilar vi använder, vilket i dagsläget innebär minst euroklass 6 på lastbilar och 4 på maskiner.
  • Vi informerar kunden om olika materials miljöpåverkan, så att kunden på så sätt kan göra ett medvetet materialval, t ex när det gäller marksten och beläggningsmaterial.
  • Vi följer de miljölagar och andra krav som ställs på vår verksamhet.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i vårt dagliga arbete. För oss likställer vi god arbetsmiljö med att personalen trivs och inte skadas på arbetet. Vi försöker även att förebygga stress genom öppen dialog och medarbetarsamtal.

I våra uppdrag ingår det alltid arbetsmiljöplaner och skyddsronder. Innehållet i arbetsmiljöplanen kommuniceras med vår personal och alla underentreprenörer vid uppstarten av anläggningsarbetet. Detta för att förebygga olyckor och tillbud på arbetsplatsen.

Att vi har arbetsledare med utbildning inom BAS-U och BAS-P ser vi som en självklarhet.